Количка

0 артикула

Политика за личните данни

Настоящата интернет страница http://viktoriajunior.com/ се притежава и управлява от "ВИКТОРИЯ ДЖУНИЪР" ЕООД, ЕИК 204406819, в съответствие с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, който се прилага пряко в Република България от 25.05.2018 г.

 

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

 

 I. Администратор на лични данни

 

"ВИКТОРИЯ ДЖУНИЪР" ЕООД, ЕИК 204406819, 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, район „Тракия“, ж.к. Тракия, бл. 170, вх. В, ет. 2, ап. 3, 

 

телефон: 0889/235 380

 

e-mail: viktoria_junior@abv.bg 

 

II. Цели за събиране и обработване на личните данни

 

Администраторът на лични данни гарантира, че ще обработва личните Ви данни само за конкретни, изрични и законни цели и няма да ги обработва по начин, който е несъвместим с тези цели.

 

III. Основания за събиране и обработване на личните данни

 

  1. Чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 – изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор. И по-конкретно при:

 

    1.1 Създаване на профил на сайта 

В този случай става въпрос за обработка на данни до степента, необходима за създаване на профил на сайта на http://viktoriajunior.com/ и неговото ползване, а именно за проверка на точността на данните.

    1.2 За сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба с предмет предлагани от http://viktoriajunior.com/ стоки.

 

  2. Чл. 6, ал. 1, б. „в“- спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

 

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

  3. Чл. 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие за обработване на личните данни на клиента за една или повече конкретни цели. И по-конкретно:

 

    3.1 Изпращане на бюлетина

 

В този случай ще бъдете помолени за допълнително разрешение и Вашия имейл адрес. В този случай ще бъдат използвани личните данни, получени от профила или по време на процеса на сделката и извършване на услугата. Посочената цел може да се реализира и чрез показване на персонализирана реклама въз основа на профилиране. Профилирането е в съответствие с Регламента за защита на лични данни и означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни за оценка на някои от личните фактори на личността, по-специално да се анализират или прогнозират аспекти на въздействието на работата на това лице, икономическото му положение, интереси, доверие, поведение, местонахождение или движение.

 

Ако сте се съгласили да получавате електронна бюлетина, ние използваме Вашата електронна поща, за да Ви изпращаме периодично информация за нашите актуални предложения за стоки, промоции и други.  

 

Ние ще обработваме Вашите данни докато решите да се отпишете или да отмените Вашия абонамент за бюлетината.

 

    3.2 Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.

 

Съгласието се оттегля чрез отправяне на искане за това на email: viktoria_junior@abv.bg 

 

Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.

 

IV. Видове лични данни, които събираме и обработваме

 

   4.1 Личните данни, които събираме и обработваме, са следните:

 

а)  данни за идентификация – трите имена, постоянен адрес;

 

б)   лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

 

в)   данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

 

г)   разменена електронна кореспонденция, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; 

 

д)  всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена; 

 

е)  други лични данни, предоставени от клиента при сключване или по време на действие на договора.

 

    4.2 Цели на обработката:

 

 а)  установяване на самоличността Ви;

 

б)  управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти;

 

в)  изготвянеи изпращане на сметка/фактура за продуктите, които купувате от нас;

 

г)  изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;

 

д) запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

 

    4.3 Продължителност на обработка 

 

          - в случаите на регистриран потребител ние ще обработваме Вашите данни              за  срока, в който сте регистриран потребител (т.е. докато решите да                          прекратите регистрацията си) 

          - при сключен договор ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е              необходим за администриране на покупката на продукти или услуги, които              сте придобили, включително потенциални връщания, оплаквания или                      рекламации, свързани със съответната покупка на продукта или услугата;

          - по отношение лични данни, събирани въз основа съгласие - до оттегляне              на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете            (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).

 

    4.4 Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел, впоследствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство към съответния момент. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ще пристъпим към изтриване на личните данни.

 

V. Споделяне на личните данни с трети лица

 

За постигане на целите, посочени в тази Политика за поверителност, трябва да предоставим достъп до Вашите лични данни на трети страни, които ни оказват съдействие при предоставяне на предлаганите от нас услуги, както следва:

 • партньори и доставчици на логистични услуги, транспорт и доставка,
 • доставчици на услуги, свързани с обслужване на клиенти,
 • партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама, включително IT специалисти;
 • счетоводители във връзка с изпълнение на задължението ни за водене на редовно счетоводство.

 

VI. Защита на личните данни 

 

„Виктория Джуниър“ ЕООД използва съответните технически и организационни средства, подсигуряващи защитата на обработваните лични данни.

 

VII. Права на потребителите

 

Независимо от целта и законното основание, въз основа на които обработваме Вашите данни, Вие имате следните права:

 

 • на информираност във връзка с обработването на личните данни;
 • да изисквате достъп до личните си данни;
 • да изискате коригиране на данните, с които вече разполагаме, ако считате същите за неточни.
 • да изискате изтриване на личните данни („право да бъдеш забравен“);
 • да подавате възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са нарушени;
 • на всички предвидени в Регламент 2016/679 и в Закона за защита личните данни права.

 

Моля, имайте предвид, че ако сте регистриран потребител, Вие имате също достъп до съответния раздел за личните данни и можете сами да промените или актуализирате лични си данни.

 

Ако искате да упражните правото си на достъп, коригиране или отказ от получаване на електронния бюлетин, може да се свържете с нас на следния имейл адрес: viktoria_junior@abv.bg

 

Правото да се иска заличаване на личните данни може да се упражни при наличие на някое от следните основания:

 

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

 

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

 

в) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

 

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; 

 

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламент 2016/679.

 

В случай, че считате, че е налице незаконосъобразно обработване на личните Ви данни може да потърсите защита от Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/ 

 

VIII. Промени в Политиката за поверителност

 

„Виктория Джуниър“ ЕООД си запазва правото да променя своята Политика за поверителност, доколкото извършените промени са в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство.

 

IX. Контакти за въпроси

 

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, може да се свържете се с нас по някой от следните начини:

 

- на телефон: 0889/235 380

- email: viktoria_junior@abv.bg 

 

Заличаване на личните Ви данни:

Най-долу на нашия магазин  има лента , която съдържа линк "Моите лични данни". Там може да проверите личните данни, които са записани за Вас и при желание от Ваша страна да изтриете цялата информация -  http://viktoriajunior.com/gdpr.html , когато пожелаете.

 

Ние, екипът на viktoriajunior.com  Ви Благодарим, че ни доверявате вашите лични данни и че пазарувате от нас!